CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2024

 

THOẢ THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

 

 

Thiết lập và công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trên Website https://webthethao.vn/ với các nội dung như sau:

 

1. ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

1.1.Nhà cung cấp dịch vụ Mạng Xã Hội (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) là CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.2.Hệ thống Mạng Xã Hội là nền tảng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội trên trang mạng xã hội của Công ty Cổ phần Nội dung Thể Thao Việt.

1.3.Người sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội (sau đây gọi là “Người Sử Dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản Mạng Xã Hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ Mạng Xã Hội trên website của Nhà Cung Cấp. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người Sử Dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang Mạng Xã Hội của Nhà Cung Cấp, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang Mạng Xã Hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và quy định của Pháp Luật.

1.4.Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người Sử Dụng, do Người Sử Dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống Mạng Xã Hội của Nhà Cung Cấp theo mẫu đăng ký trên trang Mạng Xã Hội.

1.5.Thông tin riêng là thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp trên Mạng Xã Hội dưới hình thức không công khai hoặc chỉ công khai cho một hoặc một nhóm Người Sử Dụng đã được xác định thông tin cá nhân cụ thể.

1.6.Thông tin công cộng là thông tin trên Mạng Xã Hội do Nhà Cung Cấp hoặc Người Sử Dụng công khai cho tất cả những người sử dụng khác được biết mà không cần xác định thông tin cá nhân cụ thể của những Người Sử Dụng đó.

1.7.Ban quản trị Mạng Xã Hội là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang Mạng Xã Hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người Sử Dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang Mạng Xã Hội.

1.8.Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc Nhà Cung Cấp, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người Sử Dụng cung cấp để đăng tải lên Mạng Xã Hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng Xã Hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang Mạng Xã Hội.

2. QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

2.1. Người sử dụng phải đảm bảo các thông tin cá nhân (bao gồm họ và tên, tuổi, địa chỉ, email, số điện thoại liên hệ,…) mà bạn đang sử dụng và đã được cung cấp cho chúng tôi là trung thực, mới nhất, đầy đủ và chính xác về bản thân bạn theo hướng dẫn trong mẫu đơn đăng ký sử dụng Dịch vụ. Đồng thời bạn luôn duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu đăng ký để bảo đảm rằng dữ liệu này là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.

2.2. Người sử dụng tự có trách nhiệm tự bảo vệ mật khẩu của bạn trên mạng xã hội Webthethao. Chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng mật khẩu mang tính bảo mật cao (bao gồm chữ thường, chữ hoa, chữ số và ký hiệu cho phép).

2.3. Người sử dụng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại, bất kỳ Dịch vụ nào của Webthethao (bao gồm cả tài khoản của bạn).

2.4. Khi người sử dụng đồng ý đăng kí tư cách thành viên để truy cập sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng liên quan trên Webthethao, thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng mạng xã hội Webthethao phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.  

2.5. Thành viên phải thông báo cho Ban quản trị Mạng xã hội biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Công ty và Webthethao không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do thành viên không tuân thủ các quy định tại thỏa thuận. Trong suốt quá trình đăng ký, thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Mạng xã hội. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link được thông báo trên Webthethao.

2.6. Webthethao có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong thỏa thuận này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về điều khoản và điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

2.7.Người sử dụng phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của Webthethao được đăng tải công khai trên tên miền Webthethao.

2.8. Khi sử dụng mạng xã hội Webthethao, người sử dụng với tư cách là người sử dụng của mạng xã hội Webthethao cam kết mọi nội dung, thông tin đăng tải trên mạng xã hội Webthethao thuộc sở hữu, bản quyền của mình. Cam kết không vi phạm bản quyền, sử dụng bất hợp pháp các nội dung, thông tin với bất kỳ mục đích gì. 

2.9. Trước khi sử dụng mạng xã hội Webthethao, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và thành viên phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại trang web, và được dẫn chiếu ví dụ như nêu tại phần Quy định chung này. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Ban quản trị, và đội ngũ chăm sóc khách hàng của Webthethao. Mục tiêu của bản thỏa thuận này là để tạo ra một hành lang chung và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Webthethao và người sử dụng. 

3. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội:

Người sử dụng đồng ý và cam kết không đăng tải, trao đổi, chia sẻ trên mạng xã hội Webthethao các nội dung bị cấm theo quy định nhà nước CHXHCN Việt Nam như sau: 

3.1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

3.2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

3.3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.

3.4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

3.5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

3.6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

3.7.Những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của Nhà Cung Cấp dưới bất kỳ hình thức nào, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với dịch vụ hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

3.8.Tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh và thông suốt của Mạng xã hội Webthethao, Ban quản trị Webthethao có quyền xoá các nội dung của bạn đăng trên website, tạm dừng hoặc hủy cung cấp Dịch vụ cho của bạn mà không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn có hành động vi phạm điều khoản. 

4.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI WEBTHETHAO

4.1. Được sử dụng dịch vụ của mạng xã hội trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

4.2. Được bảo vệ bí mật thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

4.3. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

4.4. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

4.5. Tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

4.6.Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng Xã Hội Webthethao sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4.7.Tuân thủ quy định của Pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên Mạng Xã Hội Webthethao.

4.8.Người Sử Dụng cam kết không sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội Webthethao vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình Mạng Xã Hội; truyền tải thông tin của Mạng Xã Hội hay sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI

5.1. Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

5.2. Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

5.3. Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm pháp luật.

5.4. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

5.5. Có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Sử Dụng; thông báo cho Người Sử Dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.

5.6.Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

6. CƠ CHẾ XỬ LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG VI PHẠM THỎA THUẬN

6.1. Nguyên tắc xử lý

6.1.1.Nếu Người Sử Dụng vi phạm các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận Cung Cấp và sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội hoặc theo cách khác tạo rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra cho Nhà Cung Cấp, dựa theo sự xem xét, cân nhắc của Ban quản trị Mạng Xã Hội về mức độ thiệt hại do hành vi vi phạm của Người Sử Dụng gây ra đối với Hệ thống Mạng Xã Hội và quyền lợi của Người Sử Dụng khác hay các đối tượng có liên quan khác theo quy định tại Thỏa thuận này, Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm tương ứng.

6.1.2.Hình thức xử phạt khóa tài khoản Mạng Xã Hội Webthethao là vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng tài khoản đã bị khóa truy cập đó. Nếu tài khoản Mạng Xã Hội Webthethao bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

6.1.3.Các hành vi vi phạm của Người Sử Dụng, tùy từng trường hợp cụ thể, Ban quản trị Webthethao có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định tại Thỏa Thuận này.

6.1.4.Quy trình xử lý vi phạm

Bước 1: Ban quản trị Mạng Xã Hội gửi thông báo nhắc nhở Người Sử Dụng về hành vi vi phạm bằng tin nhắn hoặc thư điện tử hoặc thư thông thường hoặc thông báo trên Mạng Xã Hội (Tối đa mỗi lỗi vi phạm chỉ được nhắc nhở 01 (một) lần); nội dung nhắc nhở đã bao gồm yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm hoặc yêu cầu đính chính, sửa đổi thông tin sai phạm cho phù hợp với quy định tại Thỏa thuận này.

Bước 2: Trường hợp Người Sử Dụng tái phạm, tùy theo mức độ vi phạm của hành vi mà Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định khóa quyền bình luận, quyền đăng bài viết hoặc xóa tài khoản Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng vĩnh viễn mà không thông báo trước.

Lưu ý: Trường hợp Người Sử Dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định tại Thỏa thuận làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành hệ thống Mạng Xã Hội cũng như quyền lợi của các đối tượng khác có liên quan, Ban quản trị Mạng Xã Hội sẽ quyết định xóa và chặn tài khoản Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng ngay lập tức kể từ lần đầu phát hiện vi phạm; đồng thời đưa vụ việc ra cơ quan quản lý nhà nước để xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6.2. Hình thức xử phạt

6.2.1.Hình thức xử phạt cấp đặc biệt, khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các hành vi sau:

6.2.2.Hình thức xử phạt cấp 3, khóa tài khoản 120 ngày áp dụng đối với các hành vi sau:

6.2.3.Hình thức xử phạt cấp 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng đối với các hành vi sau:

6.2.4.Hình thức xử phạt cấp 1, khóa tài khoản 10 ngày được áp dụng đối với trường hợp vi phạm không nghiêm trọng khác.

6.2.5.Ngoài các hình thức nêu trên, trong trường hợp Người Sử Dụng vi phạm, Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt sẽ căn cứ các quy định của pháp luật liên quan và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

7. CẢNH BÁO VỀ CÁC RỦI RO KHI LƯU TRỮ, TRAO ĐỔI, CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

7.1.Nhà Cung Cấp cho phép Người Sử Dụng đăng tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung (từ bài viết hoặc bình luận), bao gồm các hình ảnh, clip trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Nhà Cung Cấp không đảm bảo những thông tin do Người Sử Dụng tải lên, lưu trữ, chia sẻ trên Mạng Xã Hội là chính xác, an toàn và không chứa đựng các rủi ro về an toàn thông tin.

7.2.Trên website của Mạng Xã Hội có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này có thể không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của Nhà Cung Cấp. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Nhà Cung Cấp sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website hoặc điểm đến nào mà Người Sử Dụng đã truy cập, sử dụng đường link, liên kết hiện trên Mạng Xã Hội.

7.3.Người Sử Dụng phải đảm bảo các nội dung được đăng tải lên Mạng Xã Hội đều không vi phạm luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. Sử dụng dịch vụ của Mạng Xã Hội không có nghĩa là Người Sử Dụng có bản quyền sử dụng những nội dung mà Người Sử Dụng truy cập được. Người Sử Dụng không được sử dụng những nội dung không phải của mình trên Mạng Xã Hội nếu không xin phép chủ sở hữu hợp pháp hoặc thực hiện các thủ tục khác theo luật định.

8. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

8.1.Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ Mạng Xã Hội của Người Sử Dụng sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa thuận này và các quy định của Pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8.2.Mọi tranh chấp phát sinh giữa Mạng Xã Hội Webthethao và Người Sử Dụng hoặc Nhà Cung Cấp sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải bằng cách thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.

8.3.Khi tranh chấp phát sinh giữa các người sử dụng hoặc giữa người sử dụng với Nhà Cung Cấp dịch vụ trực tiếp, ban quản lý Mạng Xã Hội sẽ có trách nhiệm cung cấp cho người sử dụng thông tin về nhà cung cấp dịch vụ, tích cực hỗ trợ người sử dụng hoặc đại diện người sử dụng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình.

8.4.Nhà cung cấp chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của Người sử dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

8.5.Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng Xã Hội đều sẽ được gửi đến Ban quản trị Mạng Xã Hội theo thông tin sau:

Hotline: …………………………………..

Email: …………………………………….

Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Mạng Xã Hội Webthethao, Nhà Cung Cấp sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho Người Sử Dụng.

9. CHÍNH SÁCH THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

9.1. Phạm vi thu thập

Trường hợp người sử dụng internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

9.2.Thời gian lưu trữ thông tin

Mạng Xã Hội Webthethao sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Người sử dụng đăng tải trên các hệ thống nội bộ của Nhà cung cấp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập.

9.3. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

10.BẢN QUYỀN NỘI DUNG TRÊN HỆ THỐNG https://webthethao.vn/

10.1.Nhà Cung Cấp tôn trọng các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả của các bên liên quan và Nhà Cung Cấp cũng mong muốn Người Sử Dụng tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các nội dung này.

10.2.Hệ thống các thông tin được cung cấp trên https://webthethao.vn/ đều do Nhà Cung Cấp chịu trách nhiệm về quyền sử dụng hợp pháp. Vì vậy, Nhà Cung Cấp đề nghị Người Sử Dụng thực hiện đầy đủ các quy định về quyền tác giả trong quá trình sử dụng các dịch vụ của hệ thống. Nhà Cung Cấp không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Vì vậy, khi Nhà Cung Cấp phát hiện hoặc có cơ sở để cho rằng nội dung Người sử dụng đăng tải vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và/hoặc các trách nhiệm của Người Sử Dụng theo bản Quy chế này, Nhà Cung Cấp có quyền ngay lập tức gỡ bỏ nội dung đó trên https://webthethao.vn/ mà không cần thông báo cũng như chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc gỡ bỏ này. Tùy từng trường hợp Nhà Cung Cấp sẽ quyết định việc tạm đình chỉ hay xóa bỏ tài khoản của Người Sử Dụng. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, đây là một hành động hoàn toàn hợp pháp và cần thiết của www.nhatrangclub.vn để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trước những vi phạm do Người Sử Dụng thực hiện.

10.3.Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng của https://webthethao.vn/ , cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự; Luật sở hữu trí tuệ hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đăng tải.

10.4.Nếu Người Sử Dụng phát hiện một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm những quy định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho https://webthethao.vn/ những thông tin sau:

10.5.Nhà Cung Cấp có quyền sở hữu độc quyền đối với logo, khẩu hiểu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của https://webthethao.vn/. Đồng nghĩa với điều này, Người Sử Dụng đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh https://webthethao.vn/ để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng… dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của https://webthethao.vn/ mà không được sự cho phép của Nhà Cung Cấp.

11. SỬA ĐỔI VÀ NGƯNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN TRANG MẠNG XÃ HỘI

11.1.Nhà cung cấp liên tục thay đổi và cải thiện dịch vụ mạng xã hội ngày một chất lượng hơn cho Người sử dụng. Do đó, Nhà cung cấp có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào. Người sử dụng đồng ý rằng Nhà cung cấp không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Người sử dụng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng xã hội.

11.2.Nhà cung cấp có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần báo trước, chấm dứt ngay lập tức điều kiện, điều khoản được thiết lập theo thoả thuận này và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Người sử dụng. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với thỏa thuận hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với dịch vụ mạng xã hội; các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; Nhà cung cấp có cơ sở hợp lý để tin rằng Người sử dụng đang sử dụng hoặc dự định sử dụng dịch vụ mạng xã hội để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; Người sử dụng không thanh toán các khoản phí dịch vụ nào mà Người sử dụng phải trả.

12. SỬA ĐỔI THỎA THUẬN

Nhà cung cấp có thể (nhưng không là nghĩa vụ) sửa đổi nội dung thỏa thuận khi xét thấy cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật bất cứ lúc nào; đồng thời cung cấp cho Người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Thỏa thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên mạng xã hội. Người sử dụng đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Người sử dụng trên mạng xã hội sẽ được coi là thông báo đầy đủ.

13.GIỚI HẠN VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

13.1.Nhà Cung Cấp khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên Mạng Xã Hội hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của Người Sử Dụng. Nhà Cung Cấp tạo môi trường cho Người Sử Dụng giao lưu, chia sẻ thông tin với nhau nhưng không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Người Sử Dụng.

13.2.Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về hậu quả có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những gì Người Sử Dụng thực hiện trên Mạng Xã Hội. Người Sử Dụng có trách nhiệm đánh giá và chấp nhận tất cả các nguy cơ liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trong bài viết hoặc bình luận bao gồm tính chính xác, độ hoàn thiện, hoặc mức độ hữu ích của các nội dung này.

13.3.Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ hành động, nội dung hoặc thông tin của Người Sử Dụng trên Mạng Xã Hội, Người Sử Dụng đồng ý giữ cho Nhà Cung Cấp và các công ty mẹ, công ty con, các công ty liên kết và các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các đối tác, Nhà Cung Cấp, nhân viên của Mạng Xã Hội, được miễn trừ trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào Người Sử Dụng dịch vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các nội dung thông tin và hình ảnh, video clip được đăng trên Mạng Xã Hội. Nhà Cung Cấp hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của nội dung tin đăng, hay các vi phạm về quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung, hình ảnh được đăng tải trên Mạng Xã Hội.

13.4.Người Sử Dụng có hành vi vi phạm phải bồi thường, và bồi hoàn cho Nhà Cung Cấp toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, nếu có) mà Nhà Cung Cấp có thể đã phải gánh chịu do có hậu quả, tranh chấp phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào được hình thành do hành vi, lỗi của Người Sử Dụng dịch vụ đó.

13.5.Nếu xảy ra bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào giữa Người Sử Dụng với người có chủ quyền liên quan đến nội dung đã đăng tải trên Mạng Xã Hội thì Người Sử Dụng đó phải chủ động giải quyết, dàn xếp với người chủ quyền có liên quan, và tự chịu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, và phải chịu trách nhiệm chi trả cho bất kỳ thiệt hại phát sinh do bản quyền, thương hiệu, và hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Nhà cung cấp không bị ảnh hưởng

14. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch vụ trên Mạng xã hội, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội.

15. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

15.1.Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt, Mạng xã hội, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng xã hội cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong thỏa thuận này.

15.2.Mọi sự vi phạm thỏa thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Nội dung Thể thao Việt và pháp luật Việt Nam.

16.ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Nếu Người Sử Dụng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Người Sử Dụng hay thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với Nhà Cung Cấp.

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Trụ sở: Số 79, phố Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ giao dịch: 25BT2 Đạm Phương, Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 037 443 2390 - 0286 286 2989

Email: 

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Bùi Thu Hường

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Tổng Giám Đốc

 

 

 

 

BÙI THU HƯỜNG